ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Περιπτωσιολογική Μελέτη (Case Study)

Σε αυτό το στάδιο, συλλέγουμε τα αρχικά δεδομένα από τον πιθανό πελάτη μας και αξιολογούμε το έργο. Ορίζουμε τα προβλήματα και προτείνουμε λύση. Για παράδειγμα, η ηχομόνωση για το μουσικό στούντιο διαφέρει από το να γίνει το ακουστικό περιβάλλον της καφετέριας πιο ευχάριστο. Πρέπει να λάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τον σχεδιασμό.
Μετρήσεις και δοκιμές (PRE)

Το επόμενο βήμα πραγματοποιείται επί τόπου. Ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών μας θα πραγματοποιήσει ακουστικές και φυσικές μετρήσεις του χώρου για να προχωρήσει στο σχεδιασμό. Αξιολογούμε επίσης τα υπάρχοντα ή τα προβλεπόμενα συστήματα εξαερισμού, τα ηλεκτρικά και άλλα μηχανικά συστήματα για να παρέχουμε μια λύση "χωρίς συγκρούσεις".

Ακουστικός σχεδιασμός

Αφού λάβουμε όλα τα δεδομένα, δημιουργούμε ένα σχέδιο που αντιστοιχεί στη ζητούμενη λύση. Έχουμε πάντα κατά νου το "πριν και μετά" στη ροή εργασίας μας. Έχουμε τον αρχικό χώρο τον οποίο πρέπει να τον μετατρέψουμε σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.
Προσφορά/Προϋπολογισμός

Συνήθως υπάρχουν πολλές παρόμοιες λύσεις που μπορούν να προσφερθούν σε έναν πελάτη. Ανάλογα με τον προϋπολογισμό και τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς και τα μη ακουστικά στοιχεία, όπως ο φωτισμός και η επιλογή διακοσμητικών υλικών και στοιχείων, ετοιμάζουμε μια προσαρμοσμένη προσφορά, που περιλαμβάνει όλες τις πιθανές επιλογές και τιμές.
Σύμβαση

Μετά την τελική απόφαση σχετικά με τον προϋπολογισμό του έργου, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας και να υπογράψουμε μια σύμβαση που θα αναφέρει όλους τους οικονομικούς όρους και τα χρονοδιαγράμματα, τα κύρια ορόσημα και τυχόν πρόσθετες ρήτρες που σχετίζονται με το έργο.
Κατασκευή

Κατά το στάδιο της κατασκευής, η ομάδα μας ακολουθεί όλες τις τεχνολογικές οδηγίες και οι εργασίες εκτελούνται υπό αυστηρή επίβλεψη, όσον αφορά την ποιότητα και τις ακουστικές ιδιότητες.
Μετρήσεις και δοκιμές (POST)

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πραγματοποιούμε άλλη μια σειρά δοκιμών και μετρήσεων με ειδικό εξοπλισμό και εκδίδουμε το πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρει τα ακουστικά χαρακτηριστικά του χώρου. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτή τη σειρά μετρήσεων για τις λεπτές ρυθμίσεις της τοποθέτησης των ακουστικών στοιχείων, της τοποθέτησης των ηχείων κλπ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κατά την παράδοση, διασφαλίζουμε ότι ο πελάτης είναι ικανοποιημένος με το έργο μας και ότι κάθε υπηρεσία παρέχεται όπως έχει συμφωνηθεί.
Υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να οριστούν ως αποτέλεσμα-στόχος. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να επιτύχουμε απομόνωση 50 db (δηλαδή η διείσδυση του ήχου να μειωθεί κατά 50 db σε σύγκριση με το αρχικό) ή μπορεί να χρειαστεί να εξομαλύνουμε την απόκριση συχνότητας του δωματίου στην περιοχή των 6 db και ο χρόνος αντήχησης να είναι χαμηλότερος από μια συγκεκριμένη τιμή. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα καθορίσουν τη λύση που προσφέρουμε.
Workflow
Case study

At this stage, we gather the initial data from our potential customer and evaluate the project. We define the problems and suggest solution. For example, soundproofing for the music studio differs from making the coffee shop acoustic environment more pleasant. We need to get as much information as possible to start working on the design.
Measurements and Tests (PRE)

The next step is taking place on-site. Our team of qualified engineers will conduct acoustical and physical measurements of the space to proceed with the design. We also evaluate existing or project ventilation systems, electrical and other engineering systems to provide a "conflict-free" solution.
Acoustic design

After getting all the data, we make a design which corresponds with the requested solution. We always keep in mind the "before and after" in our workflow. We have the initial space, and we need to transform it according to customer needs. There are many parameters to be setas a target result. As an example, we may need to achieve 50db of isolation (meaning that the sound penetration is reduced by 50 db comparing to original); or we may need to even out the frequency response of the room in the range of 6db and reverberation time lower than a certain value. All these factors will define the solution we offer.
Offer/Budget

There are usually multiple similar solutions to be offered to a client. Depending on budget and desired results, as well as non-acoustical elements, such as lighting and the selection of decorative materials and elements, we prepare a tailored quote, including all possible options and pricing.
Contract

Following the final decision on the project budget, we may start our collaboration and sign a contract stating all the financial terms and timeframes, main milestones and any additional clauses related to the project.
Construction

During the construction step, our team follows all technological guidelines and the works are conducted under tight supervision in terms of quality and acoustic properties.
Measurements
and Tests (POST)

On completion, we do another set of tests and measurements using special equipment and issue the certificate, which states the acoustical characteristics of the space. We also use these series of measurements for fine adjustments of acoustic elements placement, speaker positioning etc.
Delivery

On delivery, we ensure that the client is satisfied with our work and that every service is provided as agreed.